Başvuru Süreci

Hibe Fonu Almaya Hak Kazanan Projeler

CEİDHP2021 Referans No

Başvuru Sahibi

Proje Adı

Projenin Uygulanacağı İller

Hibe Miktarı (EUR)

CEİD/HP/2021/46

Eşit Nesiller Derneği

Şiddetin İzleri: Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi

Ankara

39.890 Euro

CEİD/HP/2021/11

Engelli Kadın Derneği

Herkes için Güvenli Kent Ankara

Ankara

39.155 Euro

CEİD/HP/2021/88

DEMIS, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği

Cinsiyete Duyarlı Veri ve Göstergeler Geliştirme Yoluyla Yerel Yönetimelrin Kapasitesinin Güçlenmesi ve İzlenilebilirliğinin Sağlanması

İzmir

36.440 Euro

CEİD/HP/2021/81

Amazon Kadın ve Yaşam Derneği

Yerel Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Samsun

39.999 Euro

CEİD/HP/2021/53

ÜNİ-KUİR - Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gay Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği

Ankara ve İstabul'daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi

Ankara, İstanbul

36.154 Euro

CEİD/HP/2021/83

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana Büyükşehir Belediyesinin Gösterge Temelli İzlenmesi

Adana

34.210 Euro

CEİD/HP/2021/34

Türkiye Ekonomik  ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV

Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları Için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi

İzmir, Balıkesir

34.066 Euro

CEİD/HP/2021/60

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi

Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya

37.408 Euro

CEİD/HP/2021/69

Turuncu Dernek

Çiğli Belediyesinde TCE Çalışmalarının Kapasitesinin Artırılması: İzleme ve Gösterge Temelli Yaklaşım

İzmir

28.460 Euro

CEİD/HP/2021/87

Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği

Kalıcı İzler

Trabzon

38.265 Euro

CEİD/HP/2021/09

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği İYADER

Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu

Ankara, Samsun, Eskişehir, Bursa, İstanbul, İzmir, Tunceli, Antalya

35.700 Euro

 

 

Son Başvuru Tarihi:

8 Nisan 2021, Saat 17:00

Başvuru Teslim Adresi:

CEİD İzler Proje Ofisi: Yıldız Evler Mahallesi 721. Sokak, No: 4/9 Çankaya/Ankara

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanlarında ulusal ve uluslararası birçok rapor, sözleşme ve akademik kaynağa CEİM E-Kütüphane'den erişebilirsiniz:

Hibe Programı, CEİDİzler Projesi Kapsamında, yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gösterge Temelli İzlenmesi konusunda kapasite, iş birliği, savunuculuk, araç ve mekanizma geliştirilmesini hedefleyen bir mali destek programıdır.

Başvuru Sahipleri kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları olabilirken, Dernekler ve Vakıflar, Barolar, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Birlikler, Kooperatifler ve Federasyonlar da Eş-Başvuran olarak projede yer alabilecekler.

 

Belediyeler, üniversiteler ve üniversitelerin araştırma merkezleri projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler. 

 

Başvuru sahibi hibe başvurusu yapabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

 • Türkiye'de ve CEİDizler Projesi uygulama illerinden (Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon) birinde kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmak,
 • Tüzel kişiliğe sahip olmak,
 • Kâr amacı gütmemek,
 • Sivil Toplum Kuruluşu olmak.

Aşağıdaki kriterleri karşılayan kurumların birden fazla projenin eş başvurucusu olması mümkündür.

 • Türkiye'de ve CEİDizler Projesi uygulama illerinden (Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon) birinde kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmak,
 • Tüzel kişiliğe sahip olmak,
 • Kâr amacı gütmemek,
 • Sivil Toplum Kuruluşu, Dernek veya Vakıf olmak,
 • Meslek kuruluşu, federasyon veya konfederasyon olmak,
 • Kâr amacı gütmeyen birlik, kooperatif olmak,
 • Baro, meslek örgütü veya sendika olmak.

Çok ortaklı başvurular kuvvetle tavsiye edilir.

Aşağıda listelenen projeler yalnızca örnek amaçlıdır ve uygulamalar bu tür projelerle sınırlı değildir:

 • Yerelde Cinsiyet Eşitliği İzleme kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için savunuculuk faaliyetleri;
 • Yereldeki iş birliğini ve bilgi paylaşımını arttırmak için izleme kapasitesinin ve araçlarının geliştirilmesi;
 • Hedef kurum ve kuruluşların arasında artan iş birliğinin ve diyaloğun teşvik edilmesi için sürdürülebilir ve işlevsel gösterge temelli izleme mekanizmalarının ve araçların geliştirilmesi;
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında daha iyi ve daha etkin savunuculuk yapılması ve kurumlar arası iş birliği ve veri paylaşım mekanizmalarının geliştirilmesi;
 • Hedef kurum ve kuruluşların araştırma ve veri yönetimi becerilerinin geliştirilmesi (veri toplama, depolama, analiz ve yaygınlaştırma araçları hakkında bilgi); daha etkin savunuculuk için tüm ilgili paydaşların çalışmalarının etkileri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi;
 • Hedef kurum ve kuruluşların toplum içindeki, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği algısını ve etkisini ölçmek ve geliştirmek üzere araçların geliştirilmesi;
 • Hedef kurum ve kuruluşların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme kapasitelerinin arttırılması;
 • Hedef kurum ve kuruluşların iş birliği ile farklı tematik alanlarda izleme çalışmalarının yapılması.

Aşağıda listelenen faaliyetler sadece örnek amaçlıdır ve bu tür faaliyetlerle sınırlı değildir. Faaliyetlerin odak noktası Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gösterge Temelli İzlenmesi hedefiyle uyumlu olmalıdır;

 

 1. Toplantı organizasyonları, seminerler, çalıştay, çalışma ziyareti ve benzer faaliyetler;
  • Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalıştay, eğitim organizasyonları
 2. Kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitimler, koçluk;
  • Hedef kurum ve kuruluşların iş birliği için izleme mekanizmaları ve araçlarının geliştirilmesi,
  • Mentorluk faaliyetleri; Tartışma/münazara/politika oluşturma süreçlerine katılım,
  • Anahtar referans materyallerin tanıtılması ve çevirisi, teknik ve politika odaklı bilgi ve uzmanlığın yaygınlaştırılması,
  • Yerel/bölgesel/ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulamaların belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve değişimi,
  • Yerel paydaşların ve aktivistlerin eğitimi;
  • Deneyim paylaşımı, ortaklıklar kurma ve tematik konularda ortak stratejiler geliştirme.
 3. Savunuculuk kampanyaları, kamu kurumlarıyla diyalog, politika diyaloğunda katılımcılığa ve bilgiye erişim;
  • Politika analizlerinin, araştırma belgelerinin, tematik raporların geliştirilmesi,
  • Mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni mevzuatın benimsenmesine yönelik savunuculuk faaliyetleri,
  • Mevzuatın izlenmesi.
 4. Araştırma, değerlendirme, izleme ve veri toplama;
  • Masa başı araştırmaları; Literatür Taramaları, Temel çalışmalar,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi için veri toplama (cinsiyet, yaş, engellilik düzeyi, vb. gibi uygun gruplamalar)
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Etki analizleri.
 5. Veri değerlendirme, görselleştirme, raporlama, veri işleme;
  • İzleme ve değerlendirme çalışmaları,
  • Bilgilendirme materyalleri geliştirme, kaynak dokümanlar, raporlar,
  •  İletişim materyallerinin üretimi, etkin sosyal medya kullanımı, uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde etkinliklerin organizasyonu ya da bunlara katılım farkındalık artırma faaliyetler
 6. Ağ bazlı dijital bilgi teknolojileri araçlarının geliştirilmesini de içeren iletişim ve bilinç arttırma girişimleri;
  • Bilinçlendirme materyalleri geliştirme, kaynak belge ve rapor oluşturma,
  • Web sitesi tasarımı, izleme için BT araçları geliştirilmesi???????
 7. Yerel, ulusal ve uluslararası hareketlilik ve konaklama; 
  • Deneyim ve ortak bilgi paylaşımına katkı sağlayacak çalışma ziyaretleri

Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetlerin uygun maliyet kabul edilebilmeleri için, bu maliyetlerin Hibe Sözleşmesi’nde belirtilen Maliyet Uygunluğu Kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Bu maddeye uymak şartıyla faydalanıcıların uygun maliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

 • İnsan Kaynakları
  • Projede görevlendirilen personele verilen sosyal sigorta primleri ve diğer ücretle ilgili maliyetler dâhil olmak üzere brüt maaşlar; projede yürütülmesinin elzem olduğunun beyan edildiği faaliyetler hariç olmak üzere, maaş ve maliyetler faydalanıcılar tarafından normalde ödenen tutarları aşmamalıdır;
  • Teknik Personel (Uzmanlar)
  • İdari/Destek Personeli (yalnızca projenin yönetim sürecine dâhil olan personel)
  • Harcırahlar
 • Ulaşım Masrafları
  • Yurtiçi ve Yurt dışı ulaşım kalemleri
 • Ekipman ve Teknik Malzemeler
  • Proje amaçlarına yönelik olarak donanım ve malzemelerin satın alınması (yeni) veya kiralanmasına (yeni veya ikinci el) ilişkin maliyetler ile hizmet bedelleri ki bunlar piyasa rayicini aşamaz;
  • Projenin uygulanması için alınacak teknik malzeme, donanımlar ve ekipmanlar.
  • Doğrudan sözleşmenin gereklerinden doğan maliyetler (bilginin yaygınlaştırılması, belirli bir faaliyete yönelik değerlendirmeler, yeminli tercüme hizmetleri, basım, sigorta vb.);
  • Mali Denetim Giderleri
  • Yayın Giderleri
  • Çeviri Tercüme Giderleri
  • Konferans ve Seminer Giderleri
  • Görünürlük Faaliyeti Giderleri
 • İdari Giderler
  • Projenin amaçları için Faydalanıcılar tarafından imzalanan sözleşmelerin gerektirdiği maliyetler;
  • Sarf malzemelerine ilişkin maliyetler;
  • İdari giderlerin hangi hizmet veya gider türü için ayrıldığı açıkça belirtilmelidir.

Başvuruların değerlendirilmesi Başvuru Rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda Bağımsız Değerlendiricilerden oluşan bir ekip tarafından tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uygun bir şekilde tek aşamada yapılacaktır. Bu süreçte, sizlerden Destekleyici Belgeler Talep edilebilecektir.

 

Bu belgeler aşağıdaki niteliklerde olabilir;

 • Kurumların Tüzük veya Ana sözleşmeleri,
 • Harici Denetçi Raporları
 • Kurum Hesaplarının Bilançosu
 • Tüzel Kişilik Belgesi
 • Mali Kimlik Formu
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri
 • Hukuki Tescil Belgeleri
 • Vergi Yükümlülüklerine ilişkin kanıt belgeleri

Sorularınızı Başvuru tarihinden 21 gün öncesine kadar hibe@ceid.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefonla soru alınmayacaktır. Cevaplar Web sitesinde toplu olarak başvuru tarihinden on gün önce yayınlanacaktır.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.